PDF Skriv ut Skicka sidan

Netikett

Internet – eller webben, som användarna kallar det – är på många sätt ett exceptionellt medium. På webben kan man nå hundratals miljoner människor runtom i världen. Webben är full av både information och olika slag av underhållning. På webben kan man också shoppa förmånligt och sköta sina angelägenheter hos olika myndigheter. I dag är det rentav svårt att klara sig utan webben.

Det speciella med webben är att vem som helst kan göra sina egna webbsidor, s.k. hemsidor. Eftersom alla användare av webben världen över kan se dem, kan de ha hundratals tusen läsare. Allt detta helt oberoende av geografiska gränser och avstånd, dygnet runt.

För att det ska vara så trevligt och nyttigt som möjligt för oss alla att använda webben, har vi i egenskap av operatörer tillsammans utarbetat denna fritt formulerade Netikett, dvs. anvisningar för hur man ska bete sig på webben. Netiketten påminner oss om spelreglerna på webben, som det ligger i allas vårt intresse att iaktta.

Var dig själv

Koppla alltid upp dig på webben med ditt eget användarnamn och lösenord. Det är förbjudet att använda en annans användarnamn. När du avlägsnar dig från datorn för ett ögonblick ska du slå på en lösenordsskyddad skärmsläckare så att ingen kommer åt att skicka e-post eller använda nätet i ditt namn. Använd en pseudonym eller välj att vara utan namn endast när du anlitar sådana tjänster där detta är allmän praxis.

Var artig när du skriver e-post

Rätt använd är e-posten ett effektivt kommunikationsmedel. Eftersom sändningströskeln är låg, händer det lätt att man skickar post som man senare ångrar. Skriv ingenting sådant i e-posten som du inte skulle kunna säga till personen i fråga öga mot öga. Skicka inte heller vitsar eller osakliga meddelanden till personer som du inte känner personligen.

Respektera mottagarens e-postlåda

Belasta inte med flit mottagarens postlåda och skicka inte vidare kedjebrev som du har fått. Tänk efter innan du skickar bifogade dokument: är de verkligen nödvändiga och har mottagaren ett program som han kan öppna dem med?

Tänk dig för innan du skriver till diskussionsgrupper

När du deltar i diskussioner på webbsidor eller chat/irc-kanaler eller skickar meddelanden till diskussionsgrupper, ska du skriva sakligt och inte störa eller kränka andra. Se till att ditt meddelande har anknytning till det tema som gruppen diskuterar. Användare som stör eller kränker andra kan eventuellt spåras senare även om diskussionen skulle ha förts anonymt. Om du stöter på problem ska du kontakta den som underhåller ifrågavarande sidor.

Iaktta operatörens anvisningar

Om du förvarar e-postmeddelanden i operatörens server ska du radera de meddelanden som du inte längre behöver och iaktta din utrymmeskontingent. Förvara det lösenord som anknyter till förbindelsen så att andra inte har tillgång till det. Lämna aldrig ut ditt lösenord i webbdiskussioner och skriv aldrig ut det i e-postmeddelanden.

Sköt om dataskyddet

Iaktta normal noggrannhet och försiktighet när du skickar programfiler eller andra bifogade dokument till andra användare. Kolla filerna för virus innan du skickar dem. Skämtsamma program och gratulationsprogram som kommer per e-post kan sprida datavirus och skadeprogram som blockerar e-postsystemen. Det är därför skäl att iaktta stor försiktighet och eftertanke när man öppnar dem. Om meddelandets eller det bifogade dokumentets rubrik ser skum ut, ska du överväga om du alls ska öppna meddelandet.

Var medveten om vad du förbinder dig till

Det finns många tjänster på webben som kräver registrering innan man har tillgång till dem. Läs noggrant igenom anvisningarna och se till att du förstår dem innan du förbinder dig till någonting. Tryck aldrig på Ja/Yes-knappen och svara inte heller annars jakande, om du inte förstår frågan. Iaktta en alldeles speciell försiktighet när du anlitar tjänster på främmande språk. Om tjänsten kräver registrering och frågar efter dina personuppgifter, ska du noga överväga vilka uppgifter du vill ge om dig själv.

Glöm inte källkritiken

Kom ihåg att det inte finns någon publikationströskel på webben. Vem som helst kan publicera nästan vad som helst, och därför stämmer inte allt som står på webbsidorna överens med sanningen. Om erbjudanden eller tjänster låter för bra för att vara sanna, är de sannolikt inte heller det. Speciellt suspekta är reklambrev som skickas per e-post och som utlovar betydande ekonomiska fördelar eller mirakelmediciner som i Finland kan vara olagliga eller farliga för användaren.

Webben har ett gott minne

Kom ihåg att allt du skriver i en webbdiskussion, i e-posten eller på dina egna webbsidor kan läsas i arkiven ännu efter många år.

Lagen och webben

Trots att de flesta lagar har skrivits innan informationsnäten vann spridning, gäller lagarna också Internet och i detta tillhandahållna tjänster. Allt som också annars är olagligt är olagligt också på webben. Den snabba spridningen av informationstekniska tillämpningar har dessutom gjort det nödvändigt att stifta helt nya lagar, i vilka webbens speciella natur tas i beaktande.

Internet möjliggör en tidigare aldrig skådad frihet inom kommunikationen, men friheten medför också ansvar. Den som t.ex. gör webbsidor svarar alltid själv för deras innehåll och lagenlighet.

På webben kan bl.a. följande bestämmelser komma i fråga:

Ärekränkning och spridning av uppgifter som kränker privatlivet

Skriv inte på webben osanna uppgifter eller antydningar om någon annan som kan orsaka skada, lidande eller förakt för den kränkta. Med andra ord: lägg inte smädeskrifter på webben och inte heller annat material som du inte är färdig att presentera i ett annat sammanhang – och stå för följderna.

Lägg heller inte in sådana uppgifter, antydningar eller bilder om någon annans privatliv som kan orsaka skada, lidande eller förakt.

Upphovsrätts- och varumärkeslagarna

Sprid inte på Internet, exempelvis via din hemsida, material – t.ex. musik, text, fotografier, teckningar eller varumärken – som du inte har rättigheter till. Olovligt bruk kan leda till ekonomiska skadeståndskrav och andra rättsliga påföljder.

Sekretess inom kommunikation

Medborgarna har en i grundlagen stadgad rätt till konfidentiell kommunikation. Lagen gäller också e-post och all elektronisk meddelandetrafik. Öppna alltså inte e-postmeddelanden som är avsedda för en annan mottagare utan dennes uttryckliga tillstånd.

Stör inte informationsnätets funktion

Det är förbjudet att avsiktligt orsaka störningar i informationsnätet, överföringen, e-posten och andra nättjänster och att överbelasta dessa.

Hackerverksamhet

Intrång i och olovligt bruk av främmande informationssystem – även om ingen skada skulle ske – är ett brott för vilket påföljden i värsta fall kan vara fängelsestraff. Redan ett försök till intrång eller användning är förbjudet.

Skrivning och spridning av virus

Det är förbjudet att skriva och avsiktligt sprida virus.

Skicka inte e-postreklam

Använd inte e-posten för marknadsföring om du inte har mottagarens tillstånd till detta. Lagen förbjuder maskinella massförsändelser till privatpersoner både per fax, som textmeddelanden till mobiltelefoner och per e-post. Information till företag, egna kunder och vänner är dock tillåtet. Du ska även i dessa fall avlägsna mottagaren från adressregistret om han begär detta.

Personregister

Om du samlar in personuppgifter om personer som besöker nätet eller dina sidor (t.ex. genom att förutsätta att de registrerar sig), ska du iaktta personregisterlagens bestämmelser.

Barnpornografi

Spridning och innehav av barnpornografi är förbjudet oberoende av i vilken form materialet är.

Rasism

Rasism och uppvigling till rasism är förbjudet.


Denna text får fritt kopieras och spridas.

Vi önskar dig många trevliga stunder på webben!

Finnet-förbundet rf
Saunalahti Group Abp
Elisa Abp
Sonera Abp

Nyttiga webbsidor:

Konsumentverket och konsumentombudsmannen: www.kuluttajavirasto.fi
Mannerheims barnskyddsförbund: www.mll.fi
Rädda Barnen rf: www.pela.fi
Polisen: www.poliisi.fi
Finlands lag/Statens författningsdata: www.finlex.fi
Dataombudsmannen: www.tietosuoja.fi

 
 
Karis Telefon Ab © 2017 All rights reserved.
FO-nummer: 0202975-5
Planning & design: SydWeb