När du gjort din beställning och avtalet är undertecknat håller vi dig uppdaterad om projektets framskridande per e-post.

Grävningarna på gatan görs normalt först, gräventreprenören lämnar en snurra fiberkabel vid alla tomter oberoende om de beställt fiber eller inte. I nästa skede dras fiberkabeln fram till de hus som beställt fiber, innan detta arbete på din tomt är gräventreprenören i kontakt med dig och ni kommer överens om vilken väg fibern skall tas fram till ditt hus. Normalt grävs fiberkabeln ner ända fram till huset. Om det på din tomt finns färdiga rör som kan utnyttjas för fibern är det bra att informera oss om detta redan i beställningsskedet.

Om ditt område byggts med fiber tidigare och du beställer fiber i ett senare skede är kopplingstiden normalt runt 4 - 8 veckor. Då du har beställt fiber på ett färdigutbyggt område ansvarar du själv för nedgrävning av kabeln från tomtgränsen fram till huset, detta måste göras innan fibern kan installeras.

Då fiberkabeln har dragits till huset är det dags för installation. Kabeln tas in i huset och avslutas i en s.k. fiberdosa. Fiberterminalen installeras invid och ansluts till fiberdosan. Reservera ca 60 x 40 cm väggplats inomhus för det här och observera att fiberterminalen kräver ström. 

I nybyggen placeras fiberterminalen i husets husfördelarutrymme där all telekabling startar. I äldre hus som saknar ändamålsenlig husfördelare och därmed inte har en central fördelningspunkt installeras fiberanslutningen t.ex. i vardagsrummet i närheten av tv:n. Det lönar sig att på förhand planera denna placering, man kan läsa våra instruktioner för egnahemshus internnät eller beställa förhandsutredning där vi hjälper med det.

I vissa fall kan husets befintliga antennät utnyttjas och då installeras fiberterminalen vid nätets anslutningspunkt så att kabel-tv-signalen fås till husets befintliga tv-uttag. Internettjänsten används emellertid trådlöst om datorn finns i ett annat rum.

I fiberanslutningen ingår som standard en skild Ubiquiti UniFi AP AC wifi-basstation. Basstationen kopplas med en datakabel till medföljande PoE adapters ”POE”-port, en datakabel kopplas sedan från fiberterminalen till PoE adapterns ”LAN”-port. Därefter sänder basstationen ett trådlöst nätverk (wlan, wifi) som du kan ansluta dina enheter trådlöst till. Det trådlösa nätets namn och lösenord finns antecknade på fiberterminalen.

Wifi-basstationen kan även kopplas in i ett annat rum om huset har intern datakabling mellan punkterna. Sträva till att placera basstationen så centralt och synligt som möjligt för bästa räckvidd. Om huset är stort och har flera våningar kan flera basstationer installeras för att säkerställa räckvidden för det trådlösa nätet.

Läs mer om Ubiquiti UniFi wifi-basstationen 

Montören verifierar anslutningens funktionalitet genom att utföra olika mätningar, anslutningen är därefter redo att tas i bruk.

Dessa anvisningar är aktuella för invånare på färdigtutbyggda områden där du själv ansvarar för grävningen av kabeln på din tomt.

Att dra in kabeln

Fibern är i sig en ömtålig kabeltyp och arbetsdryg att skarva eller reparera. Därför ger vi här några instruktioner för hur du ska gå till väga då du bygger på tomten.

 1. Anslutningspunkten finns vid tomtgränsen och är märkt med en påle av trä, där finns en slinga fiberkabel nergrävd (möjligen även andra el- och telefonkablar). Kabeln är märkt med en fiberetikett och slingan är skyddad med en färgad skiva. Fiberslingans längd är beräknad så att den inte skall behöva skarvas.

 2. Vi rekommenderar att du gräver ner ett rör eller en slang (minst 50 mm i diameter) från husets tekniska utrymme till fiberkabelns anslutningspunkt. Använd t.ex. PVC-regnvattenrör eller riktiga kabelrör. Röret bör installeras så att avståndet till anslutningspunkten blir så kort som möjligt. Undvik skarpa böjar, minsta rekommenderad böjradie är 20 cm.

 3. När du har röret installerat och det tekniska utrymmet finns tillhanda kan du installera kabeln i röret. Installera inte starkströmskablar, vattenledningar etc. i samma rör med fiberkabeln. Dra kabeln till önskat ställe och lämna sedan en ca 3 m lång slinga kvar.

 4. Utöver detta bör du reservera ca 60 x 40 cm väggplats inomhus i teleutrymmet för bl.a. fiberkabel och -terminal. Utrymmet bör vara torrt och hålla plusgrader vintertid. Anslutningen till husets interna data-/telefon-/TV-nät bör finnas på samma plats. Utrymmet bör även ha minst två lediga el-uttag. Läs mera om detta på egnahemshusets internnät.

Hur skall fibern installeras och hanteras?

Var försiktig så du inte skadar kabeln när du gräver fram fiberslingan ur marken. Kabelslingan ligger på ca 0,5 meters djup så den går bra att gräva fram för hand. Kom ihåg att täta rörets öppning i yttre ändan för att undvika att vatten eller smådjur tränger in, använd t.ex. en cellplastbit och lite ventilationstejp.

Hantera alltid fibern varsamt, kabeln tål bland annat inte att man:

 • drar upp slingan med våld ur marken
 • kör över den med ett fordon
 • åstadkommer ett veck eller skarp böj (radie <20 cm) på den
 • på annat sätt brukar våld då man hanterar den

Internnätsarbeten ingår inte i anslutningsavgiften men med tanke på nybyggen och sanering av gamla hus har vi samlat information om vad som behöver beaktas med tanke på en fiberanslutning. Dem som beställt förhandsutredning hjälper vi med planeringen och kartläggandet av vad som behöver göras.

Exempel på lösning i ett egnahemshus:

    1: Cat-6 husnät RJ-45 panel

  2: Plats för kompletterande nät
  3: Koaxialnätets (TV) splitter
  4: Jordskena
  5: Dubbelt SUKO-eluttag
  6: Fiberterminal
  7: Platsreservation för framtiden

  8: Skåpet, min. storlek 600x400x150Utgå i planeringen från den punkt i huset där det är lämpligt att koppla samman all utrustning (ofta ett s.k. tekniskt utrymme). Reservera tillräckligt med plats (ca 60 x 40cm) för datanätsutrustningen. Kom ihåg att allt fler av hemmets apparater kräver en nätanslutning. Även alla inkommande kablar bör finnas på samma plats. Kontakta en el-entreprenör om du är osäker på installationen eller planeringen, så får du yrkeskunnig hjälp. Varje enskilt data- och ktv-uttag i hemmanätverket ansluts till denna punkt.

Avsluta kablarna t.ex. i en korskopplingspanel, då är det lätt att flytta anslutningar mellan rummen. Tv-kablarna avslutas i en splitter på samma plats.

Wifi-basstation

I fiberanslutningen ingår som standard en skild UniFi wifi-basstation. UniFi:n kopplas med en datakabel till medföljande PoE adapters ”POE”-port, en datakabel kopplas sedan från fiberterminalen till PoE adapterns ”LAN”-port. Därefter sänder UniFi:n ett trådlöst nätverk (wifi, wlan) som du kan ansluta dina enheter trådlöst till, det trådlösa nätets namn och lösen finns antecknade på fiberterminalen.

UniFi basstationen kan även kopplas in i ett annat rum om huset har intern datakabling mellan punkterna. Försök sträva till att placera basstationen så centralt och synligt som möjligt för bästa räckvidd. Om huset är stort och har flera våningar kan flera UniFi:n installeras för att säkerställa det trådlösa nätverkets räckvidd.

Uttag

Vi rekommenderar att varje rum i huset förses med minst ett dubbelt datauttag samt ett tv-uttag. Datanätet bör vara Ethernet kategori 6 eller högre. Installera alltid åtminstone ett datauttag bredvid varje tv-uttag så kan tv:n enkelt kopplas till internet.

Kopparkablar är relativt okänsliga, speciellt om man jämför med fiber, men bör inte behandlas ovarsamt. Kraftiga böjar och veck, tryckskador på kabeln, fästning med klammer eller spik kan orsaka problem. Kabeln installeras bäst dragen i rör (t.ex. JM20), slang eller självhäftande list. Välj här dimensioner på kabelkanaler som passar antalet kablar som ska installeras, gärna med plats för någon extra. Traditionella telefonuttag och därtill hörande kablage behövs inte längre i dagens läge.

Karis Telefons Fiberanslutning påverkar ofta hemmets interna nät. För att göra ibruktagningen så smidig som möjligt erbjuder vi dig följande tilläggstjänster.

FiberHem standardinstallation

Standardinstallationen ingår i anslutningens pris. Installationen består av de arbetsskeden som behövs för att få anslutningen i bruk på ett kostnadseffektivt sätt. Du ansvarar själv för ibruktagningen av tjänster och eventuella kabeldragningar inne i huset med hjälp av våra instruktioner.

I installationen ingår:

 • Intagning av kabel genom ytterväggen/trossbottnen så nära (+/- 5 m) den punkt där kabeln når sockeln som möjligt. Kabelskydd på utsatta ställen och tätning av genomföringar.
 • Avslutning av kabeln i kopplingsdosa inomhus i omedelbar närhet till genomföringen.
 • Fiberterminalen fästs på väggen max. 3 m från kopplingsdosan, och ansluts till befintligt eluttag.
 • Inkoppling av en tv-apparat och en telefon om det är möjligt utan fast kabeldragning samt om tv:n och telefonen är placerade i fiberterminalens omedelbara närhet.
 • Lös inkoppling av en eller flera UniFi WLAN basstationer, beroende på behov. I anslutningen ingår som standard en UniFi, flera köpas separat. Ingen fast kabeldragning för inkoppling av UniFi:n ingår i standardinstallationen.

Förhandsutredning

Ifall du är osäker på var fiberterminalen ska placeras i ditt hem rekommenderar vi att du beställer ett planeringsbesök innan gräv- och installationsarbetena inleds. Montören kommer hem till dig vid en överenskommen tidpunkt och går igenom installationen.

 • 125 € när du kommer överens om montörsbesöket enligt din tidtabell
 • 50 € på specifika utredningsdagar för kunder på nya fiberbyggområden 

 1. Montören börjar med en bedömning av det existerande nätverket i ditt hus. Utifrån bedömningen och dina önskemål fattar ni beslut om hur fiberkabeln ska dras in i huset och avslutas samt var fiberterminalen ska placeras.

 2. Ni strävar också till att bedöma hur det trådlösa (wifi, wlan) nätet kunde optimeras i ditt hus.

 3. Ifall husets nätverk har brister är det en god idé att överväga förbättringar så att du kan dra full nytta av dina kommande fibertjänster.

Exempel på avgiftsbelagda tilläggstjänster som kan överenskommas med montören i samband med förhandsutredningen:

 • Intagning av fiberkabeln på annat sätt än det som definierats i standardinstallationen, t.ex. installation av kopplingsdosan i källaren och fiberterminalen i vardagsrummet.
 • Dragning av internnätskablar, t.ex. datakabel eller antennkabel för att koppla in flera UniFi wifi-basstationer, datorer eller tv-apparater.
 • Installation av skyddsskåp för fiberterminalen.
 • Installation av el-uttag.


Kostnaderna för dessa avgiftsbelagda tilläggstjänster överenskommes med montören och faktureras separat.