Hundraårsjubileet till ära publicerar vi kontinuerligt blogginlägg som behandlar aktuella ämnen. Läs Patriks blogginlägg om miljöfrågor.

 

Vi går i bräschen även i miljöfrågor

Vi på Karis Telefon vill bära vårt ansvar gentemot regionen och de kommande generationerna genom att främja hållbar utveckling. Bolagets verksamhetsidé grundar sig på långsiktighet och pålitlighet, vi bygger våra nätlösningar så att de ska betjäna regionen i årtionden framöver.

Indirekt och regional klimatpåverkan

Våra fibertjänster ger användaren helt nya möjligheter till distansarbete och utnyttjande av nya digitala tjänster. Alla, såväl arbetsrelaterade som privata ärenden som kan utföras på distans har på sikt en stor inverkan på miljön, särskilt på glesbygden där avstånden är långa. Vi vill se till att regionens invånare har tillgång till de bastjänster som behövs för att kunna delta i utformningen av det nya och mer miljövänliga digitala samhället.

Det finns en otrolig potential i regionens glesbygd som bara väntar på att bli upptäckt. Genom att bygga ut vårt fibernät även utanför tätorterna bidrar vi till en levande glesbygd, på sikt kanske vi möjliggör helt nya former av inflyttning och boende.

Verksamhetens klimatavtryck

För att kunna beakta miljöaspekterna i verksamheten bör man först veta var man står. Det görs enklast genom att analysera verksamhetens klimatavtryck, i praktiken är det fråga om att mäta eller beräkna verksamhetens koldioxidutsläpp. Vi har tillsammans med Pöyry Finland Oy analyserat och arbetat fram ett sätt att följa upp och åtgärda eller kompensera för verksamhetens utsläpp. Det här är en fortlöpande process, man börjar från de största utsläppspunkterna och arbetar sig nedåt efter hand.

Hur miljövänliga är då våra fiberanslutningar?

Vad gör Karis Telefon då helt konkret för miljön? Hur miljövänliga är våra fiberanslutningar?

Det första som säkert de flesta tänker på när man talar om datakommunikation är energianvändningen. Att producera denna typ av tjänster förbrukar en hel del elektricitet. Vi har redan länge köpt 100 % förnybar vattenbaserad energi. Då den görs med vattenkraft är den egentligen så kallad noll-utsläppsenergi, dvs. ännu miljövänligare än förnybara energiformer.

Den andra aspekten i energianvändningsdiskussionen är energieffektiviteten, dvs. att förbruka möjligast lite energi i produktionen av tjänsterna. I ”maskinrummet” för våra fiberanslutningar använder av oss av passiv GPON-teknologi som möjliggör långa avstånd, vilket minimerar behovet av centraler. Till exempel så kan hela Ingå kommun kan betjänas från en enda punkt. Ett litet antal centraler ger bättre energieffektivitet eftersom det gör det möjligt att utrusta varje central med möjligast bra och energisparande teknologi.

Vi har dessutom själv utvecklat ett passivt jordkylningssystem som kyler centralerna nästan helt utan el. Utöver detta håller vi som bäst på att förse centralernas tak med solpaneler där det är vettigt. Överskottsvärme från de större datacentralerna tas tillvara och utnyttjas för att värma upp våra kontorsutrymmen.

Att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet

Det dagliga arbetet för miljön styrs via en intern miljöguide. I kundbetjäningen och inom personalen över lag strävar vi till att vara tillgängliga såväl fysiskt som via digitala kanaler. Personlig kundbetjäning kommer vi alltid att ha, men målsättningen är att allt flera ärenden även ska gå att utföra utan att fysiskt besöka våra kundtjänstställen. Våra kundbetjäningsställen är placerade så att de är lätt tillgängliga oberoende av transportmedel.

Vi utvecklar kontinuerligt våra verktyg för övervakning och automation så att möjligast många servicearbeten går att sköta på distans, för att spara både tid och energi.

Allting kan dock inte göras på distans, både utbyggnad och underhåll förutsätter att vi rör oss på fältet. Det här tacklar vi bland annat genom att successivt ersätta vår bilpark med elektriska bilar. Vi använder oss av lokala underleverantörer alltid där det är möjligt och vi koncentrerar jobb längre bort så att vi kan utföra flera på en gång och således undvika onödig bilkörning.  

Karis Telefon följer nyfiket med utvecklingen av all ny teknologi inom såväl klimatfrågor som branschen över lag. Nya klimatsmarta lösningar testas och utvärderas kontinuerligt som en del av bolagets utvecklingsarbete. Ett exempel på detta är den kommande 1MW solparken i Dragsvik, där vi deltar tillsammans med Raseborgs Energi och Raseborgs stad. Den kommer förse våra fibertjänster med äkta lokalproducerad miljövänlig energi.

Karis Telefon Ab
Patrik Gustafsson
Teknisk direktör

På Världsmiljödagen 2019 tog vi i bruk 94 solpaneler på central- och garagebyggnaderna i Karis. Vår samarbetspartner Raseborgs Energi levererade och installerade panelerna som tillverkats i Salo. De producerar 31 kW el, som täcker en stor del av elbehovet för vår central och gör våra fibertjänster ännu mer miljövänliga.